Публічна оферта

Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУ АЙТІНС», далі – «Компанія», ідентифікаційний код юридичної особи 43837913, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України за адресою: 04050, м. Київ, вул. Ю.Іллєнка, буд. 12, пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Користувач» чи «Користувачі») укласти договір про надання послуг на зазначених нижче умовах (надалі – «Оферта»):

1. Предмет договору

1.1. Компанія у відповідності до умов, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ з використанням Веб-сайту, інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії та іншого програмного забезпечення Компанії (надалі – «Послуги»), а Користувач оплачує зазначені Послуги в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою та інших договорів, які можуть укладатись між Компанією та Користувачем.

1.2. Сторони погодились, що усі та будь-які умови надання Послуг (в тому числі щодо ціни вказаних послуг), які викладені на Веб-сайті та у інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії є невід’ємною частиною цієї Оферти. За таких обставин, акцептуючи цю Оферту Користувач підтверджує, що він ознайомився та погоджується з усіма умовами, які викладені у цій Оферті, на Веб-сайті і інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії. У випадку укладення інших окремих договорів, ніж акцептування цієї Оферти, умови таких договорів превалюють над умовами цієї Оферти.

1.3. Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти є:

  • заповнення всіх полів у реєстраційній формі на веб-сторінці: https://goiteens.com (надалі – Веб-сторінка);
  • прийняття умов Оферти шляхом проставлення відповідної відмітки (галочки) у реєстраційній формі, розміщеній на Веб-сторінці;

 1.4. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення нової редакції цієї Оферти на Веб-сторінці. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

2. Порядок та умови надання Послуг

2.1. Послуги надаються Компанією у формі проведення відповідних занять разом із забезпеченням можливості використання Користувачем інформаційних матеріалів Компанії протягом строку навчання/надання Послуг.

2.2 З метою отримання послуг Користувач зобов’язаний пройти та завершити процедуру реєстрації, підтвердивши свою електронну пошту та встановивши пароль на свій обліковий запис, який буде створений Компанією. Користувач зобов’язується виконувати вказівки Компанії в процесі створення облікового запису та надання доступу до навчальних матеріалів Компанії.

2.3 Компанія має підключити Користувачу можливість доступу до навчальних матеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту настання останньої з нижчезазначених подій:

а) здійснення Користувачем акцептування цієї Оферти;

б) здійснення Користувачем оплати Послуг;

в) настання дати початку надання Послуг згідно з умовами цієї Оферти, інших договорів, укладених між Користувачем та Компанією, а також умов, передбачених на Веб-сайті Компанії і в її інформаційно-телекомунікаційній системі;

г) завершення процедури реєстрації облікового запису Користувача.

2.4. Компанія не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Користувача до інформаційних матеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії, з будь-яких технічних або інших причин, які не залежать від Компанії, знаходяться поза її контролем та не пов’язані з нормальною роботою зазначеної інформаційно-телекомунікаційної системи. У випадку виявлення технічних недоліків в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії, остання за запитом Користувача повинна забезпечити їх виправлення в найкоротших строк.

2.5 Компанія надає Користувачу сертифікат про завершення навчання за напрямом, який був обраний Користувачем, у разі, якщо на момент завершення надання послуг Користувач успішно виконає та завантажить в інформаційно-телекомунікаційну систему Компанії не менше 80% (вісімдесят відсотків) завдань відповідно до програми навчання.

2.6 Надання деяких Послуг може регулюватись іншими договорами, додатковими угодами та/або умовами обслуговування, які Користувач може укласти або прийняти окремо від цієї Оферти.

3. Обов’язки Користувача та Компанії

3.1. Під час отримання Послуг Користувач зобов’язаний:

а) зберігати конфіденційність даних свого облікового запису, не передавати їх будь-яким третім особам;

б) не порушувати права інтелектуальної власності Компанії;

в) інформувати Компанію про будь-які порушення правил безпеки облікового запису;

г) своєчасно оплачувати послуги Компанії згідно з умовами цього Договору;

д) не використовувати отримані Послуги у заборонених цілях та з порушення умов, передбачених цією Офертою;

е) особисто проходити навчання/отримувати Послуги, не передавати матеріали Компанії та не надавати доступ до матеріалів Компанії будь-яким третім особам;

є) належним чином виконувати програму навчання, домашні завдання та додаткові завдання;

ж) дотримуватись встановлених у цій Оферті та навчальних програмах термінів;

з) шанобливо ставитись до інших осіб, які беруть участь у програмі навчання;

й) утримуватись від будь-яких проявів образливої, непристойної чи протиправної поведінки;

У випадку порушення Користувачем своїх вищезазначених обов’язків, Компанія має право на свій власний розсуд в односторонньому порядку припинити надання Послуг без будь-якої компенсації за таке припинення.

3.2. Під час надання Послуг Компанія зобов’язана:

а) належним чином надавати Користувачу послуги  у формі проведення відповідних занять;

б) надавати можливість використання Користувачем інформаційних матеріалів Компанії протягом строку навчання/надання Послуг;

в) у випадку виявлення технічних недоліків в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії, забезпечити їх виправлення в найкоротших строк;

г) надавати Користувачеві консультаційну підтримку з питань, які виникають у Користувача під час отримання Послуг.

4. Вартість послуг, порядок оплати та порядок повернення оплати  

4.1. Компанія надає Послуги Користувачу на платній основі. У більшості випадків Послуги поділені на окремі курси (надалі – «Курс»). Користувач може придбати один або декілька Курсів на свій вибір за ціною, яка встановлена на Веб-сторінці Компанії, у її інформаційно-телекомунікаційній системі та/або у окремих договорах, які Користувач може укладати з Компанією.

4.2 Певні Послуги можуть надаватись безкоштовно (як частина рекламних заходів чи будь-яким іншим чином за вибором Компанії). Компанія може змінювати ціни або доступність певних Послуг без будь-якого попереднього повідомлення. Тобто, деякий контент, що є частиною певного Курсу, може бути оновлений з метою включення нових матеріалів або взагалі видалений. 

4.3 Користувач зобов’язується оплатити вартість Послуг на умовах 100% попередньої оплати, якщо інше не передбачено умовами окремих договорів, які можуть укладатись між Користувачем та Компанією, або якщо інше не погоджено письмово між Користувачем та Компанією. У випадку невиконання Користувачем свого обов’язку щодо оплати вартості Послуг Компанія має право в односторонньому порядку відмовитись від надання Послуг Користувачу та розірвати договір в односторонньому порядку.

4.4 Оплата Послуг здійснюється Користувачем у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Компанії.

4.5 Вартість сплачених Користувачем Послуг  не підлягає поверненню, крім випадків, коли:

А) Користувач звертається з письмовою заявою про повернення сплачених коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати Послуг і за умови, що на дату отримання Компанією такої заяви, Користувач фактично не розпочав користуватися Послугами Компанії;

Б) Користувач достроково розірвав укладений з Компанією договір з підстав, що не пов’язані з неналежним виконанням Користувачем своїх зобов’язань за договором. В такому разі Користувачу повертається вартість оплачених Послуг за вирахуванням суми, на яку Користувач вже фактично отримав Послуги. У випадку, якщо при придбанні Послуг чи певного Курсу Користувачу було надано певну знижку або особливу цінову пропозицію, то при розірванні договору сума, яка належить Користувачу до повернення та сума, на яку Користувач вже фактично отримав Послуги обраховуються без врахування наданої знижки чи особливої цінової пропозиції за звичайними цінами, які діють для такої Послуги чи Курсу.  

Безкоштовні Послуги в будь-якому випадку надаються без можливості повернення коштів.

4.6. Компанія не стягує жодних додаткових комісій чи зборів за здійснення оплати Послуг, але залежно від обраного Користувачем способу оплати, банківські чи інші фінансові установи (провайдери платіжних систем, платіжні установи тощо) можуть встановлювати комісію за таку оплату. Розмір та порядок встановлення зазначених комісій визначається самостійно банківськими та іншими фінансовими установами та не залежить від Компанії.

4.7. Для обробки платежів за Послуги Компанія залучає третіх осіб. У зв’язку з цим, акцептуючи цю Оферту та здійснюючи оплату Послуг, Користувач надає згоду та уповноважує Компанію передати усю необхідну інформацію про Користувача третій особі, яка є провайдером платіжної системи чи банківською установою, для належної обробки і виконання платежів.

4.8. Вартість Послуг не підлягає зміні або поверненню у разі зміни дати початку надання Послуг та/або дати завершення надання Послуг.

5. Персональні дані

5.1. Беручи до уваги те, що під час укладення цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача, акцентуючи цю Оферту, Користувач надає згоду на обробку і зберігання його персональних даних, які необхідні для належного виконання умов цієї Оферти. 

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Всі навчальні матеріали та/або будь-які інші матеріали, процеси, технології, комерційна таємниця та конфіденційна інформація тощо, які надаються Користувачу або до яких він має доступ в процесі надання Послуг є об’єктами інтелектуальної власності Компанії.

6.2. Користувач має право використовувати об’єкти інтелектуальної власності Компанії лише під час надання Послуг та лише з метою отримання таких Послуг. Компанія надає Користувачу невиключну ліцензію на використання будь-яких матеріалів (включаючи пов’язаний контент), доступ до яких надається Користувачу під час надання Послуг, лише у некомерційних цілях. Така ліцензія не підлягає передачі, а сфера її дії обмежена лише освітніми цілями.

6.3. Користувач зобов’язується:

а) не використовувати об’єкти інтелектуальної власності Компанії в будь-який інший спосіб та з будь-якою іншою метою (в тому числі господарській чи комерційній діяльності Користувача), крім отримання послуг за цим Договором;

б) не копіювати, не зберігати на будь-яких носіях, не відчужувати будь-яким іншим способом будь-яким третім особам (в тому числі не уступати/переуступати будь-яким третім особам) об’єкти інтелектуальної власності, які належать Компанії;

в) не перероблювати, не відтворювати, не модифікувати, не змінювати об’єктів інтелектуальної власності Компанії, не створювати похідних об’єктів інтелектуальної власності з об’єктів інтелектуальної власності Компанії.

6.4. У випадку невиконання вимог, встановлених п. 6.1. – 6.3 цієї Оферти, Користувач зобов’язується відшкодувати всі завдані Компанії таким порушенням збитки в повному обсязі.

6.5. Акцентуючи цю Оферту Користувач надає дозвіл Компанії  (а у випадку подальшої передачі/відчуження Компанією виключних майнових прав інтелектуальної власності третім особам – таким третім особам) використовувати всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Компанією Послуг, як за її виключної участі, так і за спільної участі Компанії, Користувача та/або третіх осіб, без обов’язкового зазначення його як автора (співавтора) об’єктів інтелектуальної власності.

6.6. Оригінали об’єктів інтелектуальної власності, створених під час або в результаті надання Компанією Послуг, як за її виключної участі, так і за спільної участі Компанії, Користувача та/або третіх осіб, переходять у власність Компанії.

 6.7. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цією Офертою, зберігаються за Компанією.

7. Відповідальність сторін

7.1. Компанія та Користувач несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань.

7.2. Користувач погоджується, що в будь-якому разі розмір відповідальності Компанії обмежений граничною сумою збитків, яка в будь-якому випадку не може перевищувати вартості надання Послуг. Компанія не несе відповідальності за непрямі або опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача тощо.

7.3. Компанія та Користувач звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які вони не могли передбачити і попередити. Письмова довідка, видана Торговельно-промисловою палатою України чи відповідним органом за місцем здійснення діяльності Компанії чи Користувача чи місцем їх реєстрації, є достатнім доказом існування та тривалості зазначених вище обставин.

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) сторони розуміють:

а) обставини непереборної сили, дія яких може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (Acts of God), надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я (наприклад, епідемія, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

б) непередбачені обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторін (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну чи часткову військову мобілізацію, військові дії, оголошення військового стану, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, встановлення комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

в) обмежувальні дії відповідних органів виконавчої влади, у тому числі карантин, а також умови, що пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями.

Компанія та Користувач письмово повідомляють одна одну про обставини форс-мажору протягом 3 (трьох) календарних днів після настання таких обставин. Повідомлення має містити інформацію про характер обставин форс-мажору, оцінку їх впливу на можливість сторін виконати свої зобов’язання, строки такого виконання та документи, що підтверджують існування та характеристики обставин форс-мажору. 

7.4. У разі, якщо Користувач з причин, незалежних від Компанії, не використовував своє право участі у навчанні та користуванні Послугами, то зобов’язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в установлений термін, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі розбіжності і спори, що виникають між Компанією та Користувачем вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі, якщо сторони не можуть вирішити будь-який спір і/або розбіжність шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду та вирішенню у компетентному суді України відповідно до законодавства України.

9. Інші умови та застереження

9.1. Умови цієї Оферти діють до момента її відкликання / зміни Компанією.

9.2. Після акцептування цієї Оферти Користувачем, укладений таким акцептуванням Оферти договір (надалі – «Договір») може бути розірваний в будь-який момент за згодою сторін.

9.3. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до Послуг в односторонньому порядку в будь-який момент у разі порушення Користувачем своїх зобов’язань за Договором.

9.4. Користувач може в будь-який момент розірвати в односторонньому порядку Договір, повідомивши Компанію письмово про таке розірвання за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання Договору. При цьому, Користувач зобов’язується оплатити Компанії вартість наданих Послуг у вищезазначений 30-денний період повідомлення про розірвання Договору.

9.5. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання маркетингових та рекламних матеріалів Компанії, незалежно від терміну дії цього Договору. При цьому, зазначена згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу Компанії.

9.6. Всі питання, не врегульовані цією Офертою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 Опублікована 29 листопада 2022 року