Публічна оферта

SKILLSETTER LTD, далі – «Компанія», реєстраційний номер юридичної особи НЕ 421968, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр та знаходиться за адресою: 28 Oktovriou, 367, MEDITERRANEAN COURT, Floor 1, Flat/Office Α5,              3107, Limassol, Cyprus, пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Користувач» чи «Користувачі») укласти договір про надання послуг на зазначених нижче умовах (надалі – «Оферта»):

1. Предмет договору

1.1. Компанія у відповідності до умов, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ з використанням Веб-сайту, інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії та іншого програмного забезпечення Компанії (надалі – «Послуги»), а Користувач оплачує зазначені Послуги в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою та інших договорів, які можуть укладатись між Компанією та Користувачем.

1.2. Сторони погодились, що усі та будь-які умови надання Послуг (в тому числі щодо ціни вказаних послуг), які викладені на Веб-сайті та у інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії є невід’ємною частиною цієї Оферти. За таких обставин, акцептуючи цю Оферту Користувач підтверджує, що він ознайомився та погоджується з усіма умовами, які викладені у цій Оферті, на Веб-сайті і інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії. У випадку укладення інших окремих договорів, ніж акцептування цієї Оферти, умови таких договорів превалюють над умовами цієї Оферти.

1.3. Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти є:

 • заповнення всіх полів у реєстраційній формі на веб-сторінці: https://goiteens.com (надалі – Веб-сторінка, Веб-сайт);
 • прийняття умов Оферти шляхом проставлення відповідної відмітки (галочки) у реєстраційній формі, розміщеній на Веб-сторінці;
 • оплата Користувачем вартості Послуг Компанії.

 1.4. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення нової редакції цієї Оферти на Веб-сторінці. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

2. Порядок та умови надання Послуг

2.1. Послуги надаються Компанією у формі проведення відповідних занять разом із забезпеченням можливості використання Користувачем інформаційних матеріалів Компанії протягом строку навчання/надання Послуг.

2.2 З метою отримання послуг Користувач зобов’язаний пройти та завершити процедуру реєстрації, підтвердивши свою електронну пошту та встановивши пароль на свій обліковий запис, який буде створений Компанією. Користувач зобов’язується виконувати вказівки Компанії в процесі створення облікового запису та надання доступу до навчальних матеріалів Компанії.

2.3 Компанія має підключити Користувачу можливість доступу до навчальних матеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту настання останньої з нижчезазначених подій:

а) здійснення Користувачем акцептування цієї Оферти;

б) здійснення Користувачем оплати Послуг;

в) завершення процедури реєстрації облікового запису Користувача.

2.4. Компанія не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Користувача до інформаційних матеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії, з будь-яких технічних або інших причин, які не залежать від Компанії, знаходяться поза її контролем та не пов’язані з нормальною роботою зазначеної інформаційно-телекомунікаційної системи. У випадку виявлення технічних недоліків в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії, остання за запитом Користувача повинна забезпечити їх виправлення в найкоротших строк.

2.5 Компанія надає Користувачу сертифікат про завершення навчання за напрямом, який був обраний Користувачем, у разі, якщо на момент завершення надання послуг Користувач успішно виконає та завантажить в інформаційно-телекомунікаційну систему Компанії не менше 80% (вісімдесят відсотків) завдань відповідно до програми навчання.

2.6 Надання деяких Послуг може регулюватись іншими договорами, додатковими угодами та/або умовами обслуговування, які Користувач може укласти або прийняти окремо від цієї Оферти.

3. Обов’язки Користувача та Компанії

3.1. Під час отримання Послуг Користувач зобов’язаний:

 1. а) зберігати конфіденційність даних свого облікового запису, не передавати їх будь-яким третім особам;
 2. б) не порушувати права інтелектуальної власності Компанії;
 3. в) інформувати Компанію про будь-які порушення правил безпеки облікового запису;
 4. г) своєчасно оплачувати послуги Компанії згідно з умовами цього Договору;
 5. д) не використовувати отримані Послуги у заборонених цілях та з порушення умов, передбачених цією Офертою;
 6. е) особисто проходити навчання/отримувати Послуги, не передавати матеріали Компанії та не надавати доступ до матеріалів Компанії будь-яким третім особам;
 7. є) належним чином виконувати програму навчання, домашні завдання та додаткові завдання;
 8. ж) дотримуватись встановлених у цій Оферті та навчальних програмах термінів;
 9. з) шанобливо ставитись до інших осіб, які беруть участь у програмі навчання;
 10. й) утримуватись від будь-яких проявів образливої, непристойної чи протиправної поведінки;
 11. (к) здійснити оплату обраних Послуг.

У випадку порушення Користувачем своїх вищезазначених обов’язків, Компанія має право на свій власний розсуд в односторонньому порядку припинити надання Послуг без будь-якої компенсації за таке припинення.

3.2. Під час надання Послуг Компанія зобов’язана:

а) належним чином надавати Користувачу послуги  у формі проведення відповідних занять;

б) надавати можливість використання Користувачем інформаційних матеріалів Компанії протягом строку навчання/надання Послуг;

в) у випадку виявлення технічних недоліків в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи Компанії, забезпечити їх виправлення в найкоротших строк;

г) надавати Користувачеві консультаційну підтримку з питань, які виникають у Користувача під час отримання Послуг.

4. Вартість послуг, порядок оплати та порядок повернення оплати  

4.1. Компанія надає Послуги Користувачу на платній основі. У більшості випадків Послуги поділені на окремі курси (надалі – «Курс»). Користувач може придбати один або декілька Курсів на свій вибір за ціною, яка встановлена на Веб-сторінці Компанії, у її інформаційно-телекомунікаційній системі та/або у окремих договорах, які Користувач може укладати з Компанією.

4.2 Певні Послуги можуть надаватись безкоштовно (як частина рекламних заходів чи будь-яким іншим чином за вибором Компанії). Компанія може змінювати ціни або доступність певних Послуг без будь-якого попереднього повідомлення. Тобто, деякий контент, що є частиною певного Курсу, може бути оновлений з метою включення нових матеріалів або взагалі видалений. 

4.3 Користувач зобов’язується оплатити вартість Послуг на умовах 100% попередньої оплати, якщо інше не передбачено умовами окремих договорів, які можуть укладатись між Користувачем та Компанією, або якщо інше не погоджено письмово між Користувачем та Компанією. У випадку невиконання Користувачем свого обов’язку щодо оплати вартості Послуг Компанія має право в односторонньому порядку відмовитись від надання Послуг Користувачу та розірвати договір в односторонньому порядку.

4.4 Оплата Послуг здійснюється Користувачем у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Компанії.

4.5 Вартість сплачених Користувачем Послуг  не підлягає поверненню, крім випадків, коли:

А) Користувач звертається з письмовою заявою про повернення сплачених коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати Послуг і за умови, що на дату отримання Компанією такої заяви, Користувач фактично не розпочав користуватися Послугами Компанії;

Б) Користувач достроково розірвав укладений з Компанією договір з підстав, що не пов’язані з неналежним виконанням Користувачем своїх зобов’язань за договором. В такому разі Користувачу повертається вартість оплачених Послуг за вирахуванням суми, на яку Користувач вже фактично отримав Послуги. У випадку, якщо при придбанні Послуг чи певного Курсу Користувачу було надано певну знижку або особливу цінову пропозицію, то при розірванні договору сума, яка належить Користувачу до повернення та сума, на яку Користувач вже фактично отримав Послуги, обраховуються без врахування наданої знижки чи особливої цінової пропозиції за звичайними цінами, які діють для такої Послуги чи Курсу.  

Безкоштовні Послуги в будь-якому випадку надаються без можливості повернення коштів.

4.6. Компанія не стягує жодних додаткових комісій чи зборів за здійснення оплати Послуг, але залежно від обраного Користувачем способу оплати, банківські чи інші фінансові установи (провайдери платіжних систем, платіжні установи тощо) можуть встановлювати комісію за таку оплату. Розмір та порядок встановлення зазначених комісій визначається самостійно банківськими та іншими фінансовими установами та не залежить від Компанії.

4.7. Для обробки платежів за Послуги Компанія залучає третіх осіб. У зв’язку з цим, акцептуючи цю Оферту та здійснюючи оплату Послуг, Користувач надає згоду та уповноважує Компанію передати усю необхідну інформацію про Користувача третій особі, яка є провайдером платіжної системи чи банківською установою, для належної обробки і виконання платежів.

4.8. Вартість Послуг не підлягає зміні або поверненню у разі зміни дати початку надання Послуг та/або дати завершення надання Послуг.

5. Персональні дані

5.1. Беручи до уваги те, що під час укладення цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача, акцептуючи цю Оферту, Користувач надає згоду на обробку і зберігання його персональних даних, які необхідні для належного виконання умов цієї Оферти. 

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Всі навчальні матеріали та/або будь-які інші матеріали, процеси, технології, комерційна таємниця та конфіденційна інформація тощо, які надаються Користувачу або до яких він має доступ в процесі надання Послуг є об’єктами інтелектуальної власності Компанії.

6.2. Користувач має право використовувати об’єкти інтелектуальної власності Компанії лише під час надання Послуг та лише з метою отримання таких Послуг. Компанія надає Користувачу невиключну ліцензію на використання будь-яких матеріалів (включаючи пов’язаний контент), доступ до яких надається Користувачу під час надання Послуг, лише у некомерційних цілях. Така ліцензія не підлягає передачі, а сфера її дії обмежена лише освітніми цілями.

6.3. Користувач зобов’язується:

а) не використовувати об’єкти інтелектуальної власності Компанії в будь-який інший спосіб та з будь-якою іншою метою (в тому числі господарській чи комерційній діяльності Користувача), крім отримання послуг за цим Договором;

б) не копіювати, не зберігати на будь-яких носіях, не відчужувати будь-яким іншим способом будь-яким третім особам (в тому числі не уступати/переуступати будь-яким третім особам) об’єкти інтелектуальної власності, які належать Компанії;

в) не перероблювати, не відтворювати, не модифікувати, не змінювати об’єктів інтелектуальної власності Компанії, не створювати похідних об’єктів інтелектуальної власності з об’єктів інтелектуальної власності Компанії.

6.4. У випадку невиконання вимог, встановлених п. 6.1. – 6.3 цієї Оферти, Користувач зобов’язується відшкодувати всі завдані Компанії таким порушенням збитки в повному обсязі.

6.5. Акцептуючи цю Оферту Користувач надає дозвіл Компанії  (а у випадку подальшої передачі/відчуження Компанією виключних майнових прав інтелектуальної власності третім особам – таким третім особам) використовувати всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Компанією Послуг, як за її виключної участі, так і за спільної участі Компанії, Користувача та/або третіх осіб, без обов’язкового зазначення його як автора (співавтора) об’єктів інтелектуальної власності.

6.6. Оригінали об’єктів інтелектуальної власності, створених під час або в результаті надання Компанією Послуг, як за її виключної участі, так і за спільної участі Компанії, Користувача та/або третіх осіб, переходять у власність Компанії.

 6.7. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цією Офертою, зберігаються за Компанією.

7. Відповідальність сторін

7.1. Компанія та Користувач несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань.

7.2. Користувач погоджується, що в будь-якому разі розмір відповідальності Компанії обмежений граничною сумою збитків, яка в будь-якому випадку не може перевищувати вартості надання Послуг. Компанія не несе відповідальності за непрямі або опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача тощо.

7.3. Компанія та Користувач звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які вони не могли передбачити і попередити. Письмова довідка, видана Торговельно-промисловою палатою України чи відповідним органом за місцем здійснення діяльності Компанії чи Користувача чи місцем їх реєстрації, є достатнім доказом існування та тривалості зазначених вище обставин.

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) сторони розуміють:

а) обставини непереборної сили, дія яких може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (Acts of God), надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я (наприклад, епідемія, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

б) непередбачені обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторін (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну чи часткову військову мобілізацію, військові дії, оголошення військового стану, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, встановлення комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

в) обмежувальні дії відповідних органів виконавчої влади, у тому числі карантин, а також умови, що пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями.

 1. Компанія та Користувач письмово повідомляють одна одну про обставини форс-мажору протягом 3 (трьох) календарних днів після настання таких обставин. Повідомлення має містити інформацію про характер обставин форс-мажору, оцінку їх впливу на можливість сторін виконати свої зобов’язання, строки такого виконання та документи, що підтверджують існування та характеристики обставин форс-мажору. 

7.4. У разі, якщо Користувач з причин, що не залежать від Компанії, не використовував своє право участі у навчанні та користуванні Послугами, то зобов’язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в установлений термін, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі розбіжності і спори, що виникають між Компанією та Користувачем вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі, якщо сторони не можуть вирішити будь-який спір і/або розбіжність шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду та вирішенню у компетентному суді України відповідно до законодавства України.

9. Інші умови та застереження

9.1. Умови цієї Оферти діють до момента її відкликання / зміни Компанією.

9.2. Після акцептування цієї Оферти Користувачем, укладений таким акцептуванням Оферти договір (надалі – «Договір») може бути розірваний в будь-який момент за згодою сторін.

9.3. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до Послуг в односторонньому порядку в будь-який момент у разі порушення Користувачем своїх зобов’язань за Договором.

9.4. Користувач може в будь-який момент розірвати в односторонньому порядку Договір, повідомивши Компанію письмово про таке розірвання за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання Договору. При цьому, Користувач зобов’язується оплатити Компанії вартість наданих Послуг у вищезазначений 30-денний період повідомлення про розірвання Договору.

9.5. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання маркетингових та рекламних матеріалів Компанії, незалежно від терміну дії цього Договору. При цьому, зазначена згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу Компанії.

9.6. Всі питання, не врегульовані цією Офертою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 Опублікована 15 березня 2023 року

Public offer

SKILLSETTER LTD, hereinafter – “the Company”, identification code HE 421968, duly incorporated under the law of Cyprus, having its registered address at: 28 Oktovriou, 367, MEDITERRANEAN COURT, Floor 1, Flat/Office Α5, 3107, Limassol, Cyprus, invites an unlimited number of persons (hereinafter referred to as the “User” or “Users”) to enter into an agreement for the provision of services on the following terms (hereinafter referred to as the “Offer“):

1. Subject matter 

1.1. The Company, in accordance with the conditions stipulated in this Offer, provides the User with information and consulting services in the field of IT using the Website, the Company’s information and telecommunications system and other Company software (hereinafter referred to as “Services“), and the User pays for these Services in accordance with and on the terms stipulated in this Offer and other agreements that may be concluded between the Company and the User.

1.2. The Parties have agreed that all and any conditions for the provision of Services (including the price of the specified services), which are set out on the Website and in the Company’s information and telecommunications system, are an integral part of this Offer. Under such circumstances, by accepting this Offer, the User confirms that he has read and agrees with all the terms and conditions set forth in this Offer, on the Website and the Company’s information and telecommunications system. In the event of the conclusion of separate agreements other than the acceptance of this Offer, the terms of such agreements shall prevail over the terms of this Offer.

1.3. Full and unconditional acceptance of the terms of this Offer is:

 • filling in all fields in the registration form on the web page: https://goiteens.com (hereinafter referred to as the Website, Web page);
 • acceptance of the terms of the Offer by ticking the appropriate mark in the registration form posted on the Web page;
 • making the payment by the User to the Company.

1.4. The User agrees that the terms of this Offer may be changed by the Company in the future by posting a new version of this Offer on the Website. If the User does not agree with the new (amended) terms of the offer, the Company reserves the right to block or cancel the User’s Account.

2. The procedure and conditions for the Services provision

2.1. Services are provided by the Company in the form of conducting relevant classes along with ensuring the User’s ability to use the Company’s informational materials during the period of training/service provision.

2.2 To use Services, the User need an account with the Company. The Company will create your account, but you will need to complete registration by confirming your email and setting up a new password. The User undertakes to follow the instructions of the Company in the process of creating an account and providing access to the Company’s educational materials.

2.3 The Company shall enable the User to access the educational materials that are placed in the Company’s information and telecommunications system within 1 (one) working day from the moment of the occurrence of the last of the following events:

а) acceptance of this Offer by the User;

b) payment of the Services by the User;

c) completion of the User account registration procedure.

2.4. The Company bears no responsibility for the impossibility of the User’s access to the information materials posted in the Company’s information and telecommunications system, for any technical or other reasons that are beyond the Company’s control and are not related to the normal functioning of the specified information and telecommunication system. In the case of detection of technical deficiencies in the operation of the Company’s information and telecommunications system, the latter, at the request of the User, shall ensure their correction as soon as possible.

2.5 The Company provides the User with a certificate of completion of training in the field chosen by the User, if at the time of completion of the Services, the User successfully completes and uploads to the Company’s information and telecommunications system at least 80% (eighty percent) of the tasks in accordance with the training program.

2.6 The provision of some Services may be governed by other agreements, additional agreements and/or terms of use that the User may enter into or accept separately from this Offer.

3.  The User’s and the Company’s obligations

3.1. When using the Services, the User is obliged:

(a) to keep your account credentials confidential, not to share them with other persons;

(b) not to violate Company’s intellectual property rights; 

(c) to inform the Company about any account security breaches;

(d) to settle the invoices in due course;

(e) not to use the Services for prohibited purposes and/or in breach of these Offer;

(f) to personally undergo training/receive Services, not to transfer the Company’s materials and not to provide access to the Company’s materials to any third parties;

(g) to prepare homework and/or additional tasks, not to upload any contents that are not yours as homework or otherwise;

(h) to meet the relevant deadlines;

(j) to treat respectfully other persons participating in the Course;

(k) to refrain from any offensive, obscene or illegal behavior;

(l) to make all payments for the Services.

If the User violates the above obligations, the Company has the right, at its own discretion, to unilaterally terminate the provision of Services without any compensation for such termination.

3.2. When using the Services, the Company is obliged:

а) properly provide Services to the User in the form of conducting relevant classes;

б) to enable the User to use the Company’s information materials during the period of training/service provision;

в) in case of detection of technical deficiencies in the operation of the Company’s information and telecommunications system, to ensure their correction in the shortest possible time;

г) to provide the User with consulting support on issues that arise for the User while receiving the Services.

4. Cost of services, payment procedure and payment refund procedure

4.1. Services are provided on a paid basis. In most cases, the Services are split into separate courses (separately, a Course). The User may purchase one or several Courses of his/her choice at the price set on the Company’s Web page, in its information and telecommunications system and/or in separate agreements that the User may enter into with the Company.

4.2 Certain Services may be provided for free (whether as part of promotional activities or otherwise). The Company may change the pricing or availability of particular Services without prior notice. For example, some contents making part of a specific Course may be updated to include new materials or be deleted permanently. 

4.3 The User undertakes to pay the cost of the Services on the basis of 100% prepayment, unless otherwise provided by the terms of separate agreements that may be concluded between the User and the Company, or unless otherwise agreed in writing between the User and the Company. In the event that the User fails to fulfill his obligation to pay the cost of the Services, the Company has the right to unilaterally refuse to provide the Services to the User and unilaterally terminate the agreement.

4.4 Payment for Services is made by the User in non-cash form to the Company’s current account.

4.5 The cost of the Services paid by the User is non-refundable, except in cases when:

A) The User submits a written application for the return of paid funds within 14 (fourteen) calendar days from the date of payment for the Services and on the condition that on the date of receipt of such application by the Company, the User has not actually started using the Company’s Services;

B) The User prematurely terminated the agreement concluded with the Company for reasons unrelated to the User’s improper performance of its obligations under the agreement. In this case, the cost of the paid Services will be returned to the User, minus the amount for which the User actually received the Services. In the event that a certain discount or a special price was given to the User when purchasing the Services or a certain Course, then upon termination of the agreement, the amount due to the User until the return and the amount for which the User has actually received the Services are calculated without taking into account the discount or special price at the normal prices applicable for such Service or Course.

Free Services are provided in any case without the possibility of refund.

4.6. The Company does not collect any additional fees or charges for payment of the Services, but depending on the payment method chosen by the User, banking or other financial institutions (payment system providers, payment institutions, etc.) may set a fee for such payment. The amount and procedure for establishing the mentioned commissions are determined independently by banks and other financial institutions and do not depend on the Company.

4.7. We engage third-party payment processors to process payments. By accepting the Offer and making a payment for the Services, the User agrees and authorizes the Company to supply the User’s payment details to a third-party payment provider for processing payments.

4.8. The cost of the Services is not subject to change or refund in the event of changing the start date of the Services and/or the end date of the Services.

5. Personal data

5.1. Taking into account the fact that during the conclusion of this Agеreement the Company becomes aware of the User’s personal data, by accepting this Offer, the User fully and unconditionaly agrees for the processing and storage of his/her personal data, which are necessary for the proper fulfillment of the terms of this Offer.

6. Intellectual property rights

6.1. All educational materials and/or any other materials, processes, technologies, trade secrets and confidential information, etc., which are provided to the User or to which he has access in the process of providing the Services, are objects of intellectual property of the Company.

6.2. The Company provides the User with a non-exclusive and non-transferable license to use its Services (including related contents) for non-commercial purposes. The scope of such a license is limited to educational purposes.

6.3. The User is obliged:

а) not to use the Company’s intellectual property objects in any other way and for any other purpose (including the User’s economic or commercial activities), except for receiving services under this Offer;

б) not to copy, not to store on any media, not to alienate in any other way to any third parties (including not to assign to any third parties) the Company’s intellectual property objects;

в) not to process, reproduce, modify, change the Company’s intellectual property objects, not to create derivative from the Company’s intellectual property objects.

6.4. In the event of non-fulfillment of the requirements set forth in Clause 6.1. – 6.3 of this Offer, the User undertakes to indemnify the Company in full for all damages caused by such violation.

6.5. By accepting this Offer, the User grants permission to the Company (and in the case of further transfer/allocation by the Company of the exclusive property rights of intellectual property to third parties – to such third parties) to use all objects of intellectual property created during or as a result of the provision of Services by the Company, as under its exclusive participation, as well as with the joint participation of the Company, the User and/or third parties, without necessarily specifying him as the author (co-author) of intellectual property objects.

6.6. The originals of intellectual property objects created during or as a result of the provision of Services by the Company, both with its exclusive participation and with the joint participation of the Company, the User and/or third parties, become the property of the Company.

6.7. Granting the User access to the Website pages does not mean that the User is granted any license to use the Company’s intellectual property objects. All rights, except those expressly granted to the User by this Offer, are reserved by the Company.

7. Liabilities of the Parties

7.1. The Company and the User are responsible for non-fulfillment or improper fulfillment of their obligations.

7.2. The User agrees that in any case the amount of the Company’s liability is limited to the maximum amount of damages, which in any case cannot exceed the cost of providing the Services. The Company is not responsible for any indirect damages, lost profits, loss of the User’s business reputation, etc.

7.3. The Company and the User are released from responsibility for non-fulfillment or improper fulfillment of their obligations under the Agreement, if such non-fulfillment or improper fulfillment occurred as a result of circumstances of force majeure (force majeure) that they could not foresee and prevent. A written certificate issued by the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine or the relevant body at the place of activity of the Company or the User or their place of registration is sufficient proof of the existence and duration of the above-mentioned circumstances.

Under circumstances of force majeure (force majeure), the Parties understand:

а) circumstances of force majeure, the effect of which can be caused by exceptional weather conditions and natural disasters (Acts of God), an emergency in the field of health care (for example, an epidemic, pandemic, strong storm, cyclone, hurricane, tornado, storm, flood , accumulation of snow, ice, hail, frost, freezing of the sea, earthquake, lightning, fire, other natural disasters, etc.);

 1. b) unforeseen circumstances that occur regardless of the will and desire of the Parties (threat of war, armed conflict or serious threat of such a conflict, including, but not limited to, enemy attacks, blockades, military embargoes, actions of a foreign enemy, general or partial military mobilization, military actions, declaration of martial law, declared and undeclared war, public enemy action, disturbance, acts of terrorism, sabotage, piracy, disorder, invasion, revolution, mutiny, uprising, mass riot, curfew, expropriation, forced seizure, seizure of enterprises, requisition , public demonstrations, blockade, strike, accident, illegal actions of third parties, fire, explosion, long interruptions in the operation of transport, etc.);

c) restrictive actions of the relevant executive authorities, including quarantine, as well as conditions related to the elimination of consequences caused by exceptional weather conditions and unforeseen situations.

 1. The Company and the User shall notify each other in writing of the circumstances of force majeure within 3 (three) calendar days after the occurrence of such circumstances. The notice shall contain information about the nature of the force majeure circumstances, an assessment of their impact on the ability of the Parties to fulfill their obligations, the terms of such fulfillment, and documents confirming the existence and characteristics of the force majeure circumstances.

7.4. If, for reasons beyond the control of the Company, the User did not exercise his right to participate in training and use the Services, then the Company’s obligations are deemed to have been duly fulfilled, in the stipulated amount and within the stipulated time, and the funds paid by the User are not subject to return.

8. Dispute resolution

8.1. All disagreements and disputes arising between the Company and the User shall be resolved through negotiations between the Parties. In the event that the Parties cannot resolve any dispute and/or disagreement through negotiations, such dispute shall be considered and resolved in a competent court of Ukraine in accordance with the legislation of Ukraine.

9. Other terms and conditions

9.1. The terms of this Offer are valid until the moment of its withdrawal / change by the Company.

9.2. After acceptance of this Offer by the User, the agreement concluded by such acceptance of the Offer (hereinafter referred to as the “Agreement“) may be terminated at any time by mutual decision of the Parties.

9.3. The Company has the right to terminate this Agreement and terminate the User’s access to the Services unilaterally at any time if the User violates his obligations under the Agreement.

9.4. The User may unilaterally terminate the Agreement at any time by notifying the Company in writing of such termination 30 (thirty) days prior to the scheduled date of termination of the Agreement. At the same time, the User undertakes to pay the Company the cost of the provided Services within the above-mentioned 30-day period of notice of termination of the Agreement.

9.5. By accepting the terms of this Offer, the User expresses his consent to receive the Company’s marketing and advertising materials, regardless of the term of this Agreement. At the same time, the specified consent can be revoked by the User at any time by sending a corresponding message to the address of the Company.

9.6. All issues not regulated by this Offer are resolved in accordance with the current legislation of Ukraine.

 Published on March 15, 2023