Публічна оферта

Фізична особа–підприємець ГАЛУСЯК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, далі – «Виконавець», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, 78293, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, село Ковалівка, вул.Гагаріна, будинок 11, РНОКПП 3211810123, пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Користувач» чи «Користувачі») укласти договір про надання послуг на зазначених нижче умовах (надалі – «Оферта»):

1. Предмет договору

1.1. Виконавець у відповідності до умов, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ з використанням Веб-сайту, інформаційно-телекомунікаційної системи Виконавця та іншого програмного забезпечення Виконавця (надалі – «Послуги»), а Користувач оплачує зазначені Послуги в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою та інших договорів, які можуть укладатись між Виконавцем та Користувачем.

1.2. Сторони погодились, що усі та будь-які умови надання Послуг (в тому числі щодо ціни вказаних послуг), які викладені на Веб-сайті та у інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця є невід’ємною частиною цієї Оферти. За таких обставин, акцептуючи цю Оферту Користувач підтверджує, що він ознайомився та погоджується з усіма умовами, які викладені у цій Оферті, на Веб-сайті і інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця. У випадку укладення інших окремих договорів, ніж акцептування цієї Оферти, умови таких договорів превалюють над умовами цієї Оферти.

1.3. Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти є:

 • заповнення всіх полів у реєстраційній формі на веб-сторінці: https://goiteens.com (надалі – Веб-сторінка);
 • прийняття умов Оферти шляхом проставлення відповідної відмітки (галочки) у реєстраційній формі, розміщений на Веб-сторінці;

1.4. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Виконавцем шляхом розміщення нової редакції цієї Оферти на Веб-сторінці. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Виконавець залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

2. Порядок та умови надання Послуг

2.1. Послуги надаються Виконавцем у формі проведення відповідних занять разом із забезпеченням можливості використання Користувачем інформаційних матеріалів Виконавця протягом строку навчання/надання Послуг.

2.2. З метою отримання послуг Користувач зобов’язаний пройти та завершити процедуру реєстрації, підтвердивши свою електронну пошту та встановивши пароль на свій обліковий запис, який буде створений Виконавцем. Користувач зобов’язується виконувати вказівки Виконавця в процесі створення облікового запису та надання доступу до навчальних матеріалів Виконавця.

2.3. Виконавець має підключити Користувачу можливість доступу до навчальних матеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту настання останньої з нижчезазначених подій:

 • здійснення Користувачем акцептування цієї Оферти;
 • здійснення Користувачем оплати Послуг;
 • настання дати початку надання Послуг згідно з умовами цієї Оферти, інших договорів, укладених між Користувачем та Виконавцем, а також умов, передбачених на Веб-сайті Виконавця і в її інформаційно-телекомунікаційній системі;
 • завершення процедури реєстрації облікового запису Користувача.

2.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Користувача до інформаційних матеріалів, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця, з будь-яких технічних або інших причин, які не залежать від Виконавця, знаходяться поза її контролем та не пов’язані з нормальною роботою зазначеної інформаційно-телекомунікаційної системи. У випадку виявлення технічних недоліків в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи Виконавця, остання за запитом Користувача повинна забезпечити їх виправлення в найкоротших строк.

2.5. Виконавець надає Користувачу сертифікат про завершення навчання за напрямом, який був обраний Користувачем, у разі, якщо на момент завершення надання послуг Користувач успішно виконує та завантажить в інформаційно-телекомунікаційну систему Виконавця не менше 80% (вісімдесят відсотків) завдань відповідно до програми навчання.

2.6. Надання деяких Послуг може регулюватись іншими договорами, додатковими угодами та/або умовами обслуговування, які Користувач може укласти або прийняти окремо від цієї Оферти.

3. Обов’язки Користувача

3.1. Під час отримання Послуг Користувач зобов’язаний:

 • зберігати конфіденційність даних свого облікового запису, не передавати їх будь-яким третім особам;
 • не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця;
 • інформувати Виконавця про будь-які порушення правил безпеки облікового запису;
 • своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з умовами цього Договору;
 • не використовувати отримані Послуги у заборонених цілях та з порушення умов, передбачених цією Офертою;
 • особисто проходити навчання/отримувати Послуги, не передавати матеріали Виконавця та не надавати доступ до матеріалів Виконавця будь-яким третім особам;
 • належним чином виконувати програму навчання, домашні завдання та додаткові завдання;
 • дотримуватись встановлених у цій Оферті та навчальних програмах термінів;
 • шанобливо ставитись до інших осіб, які беруть участь у програмі навчання;
 • утримуватись від будь-яких проявів образливої, непристойної чи протиправної поведінки;

У випадку порушення Користувачем своїх вищезазначених обов’язків, Виконавець має право на свій власний розсуд в односторонньому порядку припинити надання Послуг без будь-якої компенсації за таке припинення.

4. Вартість послуг, порядок оплати та порядок повернення оплати

4.1. Виконавець надає Послуги Користувачу на платній основі. У більшості випадків Послуги поділені на окремі курси (надалі – «Курс»). Користувач може придбати один або декілька Курсів на свій вибір за ціною, яка встановлена на Веб-сторінці Виконавця, у її інформаційно-телекомунікаційній системі та/або у окремих договорах, які Користувач може укладати з Виконавцем.

4.2. Певні Послуги можуть надаватись безкоштовно (як частина рекламних заходів чи будь-яким іншим чином за вибором Виконавця). Виконавець може змінювати ціни або доступність певних Послуг без будь-якого попереднього повідомлення. Тобто, деякий контент, що є частиною певного Курсу, може бути оновлений з метою включення нових матеріалів або взагалі видалений.

4.3. Користувач зобов’язується оплатити вартість Послуг на умовах 100% попередньої оплати, якщо інше не передбачено умовами окремих договорів, які можуть укладатись між Користувачем та Виконавець або якщо інше не погоджено письмово між Користувачем та Виконавцем. У випадку невиконання Користувачем свого обов’язку щодо оплати вартості Послуг Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитись від надання Послуг Користувачу та розірвати договір в односторонньому порядку.

4.4. Оплата Послуг здійснюється Користувачем у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.5. Вартість сплачених Користувачем Послуг не підлягає поверненню, крім випадків, коли:

 • Користувач звертається з письмовою заявою про повернення сплачених коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати Послуг і за умови, що на дату отримання Виконавцем такої заяви, Користувач фактично не розпочав користуватися Послугами Виконавця;
 • Користувач достроково розірвав укладений з Виконавцем договір з підстав, що не пов’язані з неналежним виконанням Користувачем своїх зобов’язань за договором. В такому разі Користувачу повертається вартість оплачених Послуг за вирахуванням суми, на яку Користувач вже фактично отримав Послуги. У випадку, якщо при придбанні Послуг чи певного Курсу Користувачу було надано певну знижку або особливу цінову пропозицію, то при розірванні договору сума, яка належить Користувачу до повернення та сума, на яку Користувач вже фактично отримав Послуги обраховуються без врахування наданої знижки чи особливої цінової пропозиції за звичайними цінами, які діють для такої Послуги чи Курсу.

Безкоштовні Послуги в будь-якому випадку надаються без можливості повернення коштів.

4.6. Виконавець не стягує жодних додаткових комісій чи зборів за здійснення оплати Послуг, але залежно від обраного Користувачем способу оплати, банківскі чи інші фінансові установи (провайдери платіжних систем, платіжні установи тощо) можуть встановлювати комісію за таку оплату. Розмір та порядок встановлення зазначених комісій визначається самостійно банківськими та іншими фінансовими установами та не залежить від Виконавця.

4.7. Для обробки платежів за Послуги Виконавець залучає третіх осіб. У зв’язку з цим, акцептуючи цю Оферту та здійснюючи оплату Послуг, Користувач надає згоду та уповноважує Виконавця передати усю необхідну інформацію про Користувача третій особі, яка є провайдером платіжної системи чи банківською установою, для належної обробки і виконання платежів.

4.8. Вартість Послуг не підлягає зміні або поверненню у разі зміни дати початку надання Послуг та/або дати завершення надання Послуг.

5. Персональні дані

5.1. Беручи до уваги те, що під час укладення цього Договору Виконавця стають відомі персональні дані Користувача, акцептуючи цю Оферту, Користувач надає згоду на обробку і зберігання його персональних даних, які необхідні для належного виконання умов цієї Оферти.

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Всі навчальні матеріали та/або будь-які інші матеріали, процеси, технології, комерційна таємниця та конфіденційна інформація тощо, які надаються Користувачу або до яких він має доступ в процесі надання Послуг є об’єктами інтелектуальної власності Виконавця.

6.2. Користувач має право використовувати об’єкти інтелектуальної власності Виконавця лише під час надання Послуг та лише з метою отримання таких Послуг. Виконавець надає Користувачу невиключну ліцензію на використання будь-яких матеріалів (включаючи пов’язаний контент), доступ до яких надається Користувачу під час надання Послуг, лише у некомерційних цілях. Така ліцензія не підлягає передачі, а сфера її дії обмежена лише освітніми цілями.

6.3. Користувач зобов’язується:

 • не використовувати об’єкти інтелектуальної власності Виконавця в будь-який інший спосіб та з будь-якою іншою метою (в тому числі господарській чи комерційній діяльності Користувача), крім отримання послуг за цим Договором;
 • не копіювати, не зберігати на будь-яких носіях, не відчужувати будь-яким іншим способом будь-яким третім особам (в тому числі не уступати/переуступати будь-яким третім особам) об’єкти інтелектуальної власності, які належать Виконавця;
 • не перероблювати, не відтворювати, не модифікувати, не змінювати об’єктів інтелектуальної власності Виконавця, не створювати похідних об’єктів інтелектуальної власності з об’єктів інтелектуальної власності Виконавця.

6.4. У випадку невиконання вимог, встановлених п. 6.1. – 6.3 цієї Оферти, Користувач зобов’язується відшкодувати всі завдані таким порушенням збитки в повному обсязі.

6.5. Акцептуючи цю Оферту Користувач надає дозвіл Виконавця (а у випадку подальшої передачі/відчуження Виконавцем виключних майнових прав інтелектуальної власності третім особам – таким третім особам) використовувати всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Виконавцем Послуг, як за її виключної участі, так і за спільної участі Виконавця, Користувача та/або третіх осіб, без обов’язкового зазначення його як автора (співавтора) об’єктів інтелектуальної власності.

6.6. Оригінали об’єктів інтелектуальної власності, створених під час або в результаті надання Виконавцем Послуг, як за її виключної участі, так і за спільної участі Виконавця, Користувача та/або третіх осіб, переходять у власність Виконавця.

6.7. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Виконавця. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цією Офертою, зберігаються за Виконавцем.

7. Відповідальність сторін

7.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань.

7.2. Користувач погоджується, що в будь-якому разі розмір відповідальності Виконавця обмежений граничною сумою збитків, яка в будь-якому випадку не може перевищувати вартості надання Послуг. Виконавець не несе відповідальності за непрямі або опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

7.3. Виконавець та Користувач звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які вони не могли передбачити і попередити. Письмова довідка, видана Торгівельно-промисловою палатою України чи відповідним органом за місцем здійснення діяльності Виконавця чи Користувача чи місцем їх реєстрації, є достатнім доказом існування та тривалості зазначених вище обставин.

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) сторони розуміють:

 • обставини непереборної сили, дія яких може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (Acts of God), надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я (наприклад, епідемія, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);
 • непередбачені обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторін (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну чи часткову військову мобілізацію, військові дії, оголошення військового стану, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, встановлення комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);
 • обмежувальні дії відповідних органів виконавчої влади, у тому числі карантин, а також умови, що пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями.

Виконавець та Користувач письмово повідомляють одна одну про обставини форс-мажору протягом 3 (трьох) календарних днів після настання таких обставин. Повідомлення має містити інформацію про характер обставин форс-мажору, оцінку їх впливу на можливість сторін виконати свої зобов’язання, строки такого виконання та документи, що підтверджують існування та характеристики обставин форс-мажору.

7.4. У разі, якщо Користувач з причин, не залежних від Виконавця, не використовував своє право участі у навчанні та користуванні Послугами, то зобов’язання Виконавця вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в термін, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі розбіжності і спори, що виникають між Виконавцем та Користувачем вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі, якщо сторони не можуть вирішити будь-який спір і/або розбіжність шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду та вирішенню у компетентному суді України відповідно до законодавства України.

9. Інші умови та застереження

9.1. Умови цієї Оферти діють до момента її відкликання / зміни Виконавцем.

9.2. Після акцептування цієї Оферти Користувачем, укладений таким акцептуванням Оферти договір (надалі – «Договір») може бути розірваний в будь-який момент за згодою сторін.

9.3. Виконавець має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до Послуг в односторонньому порядку в будь-який момент у разі порушення Користувачем своїх зобов’язань за Договором.

9.4. Користувач може в будь-який момент розірвати в односторонньому порядку Договір, повідомивши Виконавця письмово про таке розірвання за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання Договору. При цьому, Користувач зобов’язується оплатити Виконавця вартість наданих Послуг у вищезазначений 30-денний період повідомлення про розірвання Договору.

9.5. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання маркетингових та рекламних матеріалів Виконавця, незалежно від терміну дії цього Договору. При цьому, зазначена згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу Виконавця.

9.6. Всі питання, не врегульовані цією Офертою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Опублікована 25 липня 2022 року