Umowa Szkolenia

Warszawa, 13.05.2022

 1. 1. Postanowienia ogólne

  1. Umowa ma charakter publiczny: Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę Szkolenia (dalej: Kursu) każdemu, kto się do niego zwróci z prośbą o wykonanie wybranych usług.
  2. Wykonawcą w ramach usługi jest GOIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 85 /21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872747, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującą się numerem NIP: 7011007541 oraz REGON: 38768672400000 reprezentowaną przez Roman Korytskyy – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, zwaną w dalszej części Umowy także „Wykonawcą
  3. Akceptując warunki Umowy online, zawierasz Umowę i uzyskujesz status Klienta. Dostęp do Kursu dla podopiecznego, lub innego Odbiorcy odbywa się poprzez bezwzględne i pełne wykonywanie następujących czynności:
   • wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej: https://goiteens.com/pl (dalej – strona internetowa);
   • zaakceptowanie warunków Umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego znaku (haczyka) w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym w Serwisie.
   • W przypadku braku możliwości skorzystania z formularza, możliwe będzie również skorzystanie z Kursu poprzez złożenie potwierdzenia pisemnego lub zdalnego podpisu (np. za pomocą systemu Autenti) na osobno przygotowanej dla Klienta Umowie Szkolenia;
   • dokonywanie terminowych płatności, zgodnie z wybraną opcją finansowania i harmonogramem spłat.
 2. 2. Warunki Umowy

  1. W celu uzyskania dostępu do Usług, Klient musi zarejestrować się w Serwisie poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego, podając swoje prawdziwe i prawidłowe dane.
  2. W przypadku zmiany podanych danych Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy, korzystając z kontaktów podanych na Stronie Internetowej.
  3. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego i Usługobiorcy na warunkach określonych w paragrafie 6 niniejszej Umowy
 3. 3. Zakres usług

  1. Usługi świadczone są przez Klienta w formie zdalnej (online), zaś komunikacja pomiędzy Zleceniobiorcą, Zleceniodawcą i Odbiorcą odbywa się za pomocą platformy do nauki programowania (LMS – Learning Management System) i/lub innych programów i systemów komputerowych, platform i komunikatorów (zwanych dalej Systemami).
  2. Klient zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia do Wykonawcy chęci uczestnictwa w Kursie, do należytego wypełnienia odpowiednich formularzy rejestracyjnych zgodnie z regulaminami takich Systemów, a także do udzielenia niezbędnych informacji zgodnie z instrukcjami Wykonawcy dotyczącymi dostępu do Usług. Dostęp do Usług następuje po wykonaniu wszystkich powyższych czynności.
  3. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
   • zapewnienia kompetentnej i posiadającej odpowiednie kwalifikacje kadry do przeprowadzenia poszczególnych szkoleń;
   • kompleksowego, należytego i terminowego wykonania szkoleń, w tym również zrealizowania w całości programu Kursu;
   • prowadzenia zajęć online, a w przypadku prowadzenia zajęć stacjonarnych – w miejscu wybranym przez Wykonawcę, przy czym zobowiązany jest on również zapewnić możliwość udziału Uczestnikowi w formie zdalnej;
   • prowadzenia szkolenia zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w terminach poszczególnych zajęć w przypadku wystąpienia uzasadnionych problemów natury technicznej lub organizacyjnej;
   • poinformowania Uczestnika o fakcie odwołania lub przesunięcia terminu zajęć oraz wskazania nowego terminu ich przeprowadzenia;
   • przygotowania i dostarczenia Uczestnikowi odpowiednich materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia szkolenia wedle uznania Wykonawcy;
  4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/ awarie i/lub zaniechanie administratorów, właścicieli, użytkowników i licencjobiorców używanych w trakcie kursu Systemów, które nie należą do Wykonawcy.
  5. Klient oraz Odbiorca ponoszą pełną odpowiedzialność za nieujawnienie loginu i hasła do Systemów używanych w trakcie Kursu osobom i organizacjom postronnym.
  6. Klient i Odbiorca zobowiązani są do nieudostępniania żadnych elementów składowych Usług, związanych z nimi materiałów oraz dostępów do odpowiednich kont oraz zasobów w Systemach, zwłaszcza do odtajnienia loginu i hasła lub w jakikolwiek inny sposób.
  7. Usługi świadczone są w formie webinariów, które są transmitowane online w czasie rzeczywistym lub w formie Zapisu. Aby uzyskać dostęp do webinaru, Odbiorca łączy się z lekcją za pośrednictwem Systemów w dniu i godzinie jej realizacji, określonych na Stronie Internetowej lub podanych bezpośrednio przez Wykonawcę.
  8. Odbiorca może interaktywnie uczestniczyć w webinarze na żywo, z możliwością zadawania pytań w czasie rzeczywistym, w tym za pośrednictwem czatu.
  9. Format Zapisu oznacza nagrany materiał audio- video, który jest dostępny online. Aby uzyskać dostęp do Zapisu, Odbiorca może połączyć się za pośrednictwem Systemów w dowolnym momencie w okresie świadczenia Usług. Interaktywny udział, w tym zadawanie pytań na żywo, w tym formacie Usług nie jest dostępny.
  10. Webinariom mogą towarzyszyć różnorodne materiały i zadania praktyczne w formie testów, pracy twórczej lub zadań praktycznych. Odbiorca musi samodzielnie wykonywać zadania praktyczne. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby niezrealizowanych zadań praktycznych (powyżej 20 procent), Wykonawca ma prawo odmówić wystawienia elektronicznego zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu.
  11. W trakcie Kursu Klient i Odbiorca nie mogą rozpowszechniać spamu, oszczerstw lub innych informacji o nieprawdziwym charakterze, podejmować działań mogących prowadzić do zakłócenia zajęć, znieważania innych klientów oraz pracowników Wykonawcy. W przypadku naruszenia tych wymagań Wykonawca ma prawo ograniczyć dostęp Odbiorcy do Kursu (otrzymania Usług) lub do interaktywnego udziału w lekcji, która jest prowadzona w formacie webinaru.
  12. Po ukończeniu Kursu Odbiorca otrzymuje elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu nauki pod warunkiem, że uczęszcza na wszystkie zajęcia kursu i pomyślnie zaliczy co najmniej 80 proc. zadań praktycznych i innych.
  13. Szczegółowy opis świadczenia Usług w postaci działań merytorycznych i czasu trwania oraz wymagać dotyczących świadczenia Usług w wybranym kursie internetowym oraz ich opis zamieszczone są na Stronie Internetowej.
  14. Konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia Usług, a także harmonogramy są przekazywane Klientowi i/lub Odbiorcy przez Wykonawcę.
  15. Harmonogram świadczenia Usług uzgadnia Klient, według własnego uznania i możliwości Wykonawcy.
 4. 4. Płatność za Usługi

  1. Koszt Usług wskazany jest w Serwisie i jest opłacany przez Klienta przelewem środków na rachunek bieżący Wykonawcy, zgodnie z rachunkiem lub fakturą lub korzystając z usługi zewnętrznego dostawcy płatności obsługującego Serwis Wykonawcy.
  2. Klient ma możliwość skorzystania z opcji „płatności regularne” (płatności cykliczne) w serwisie dostawcy płatności, który obsługuje Stronę Internetową. Zapewni to możliwość automatycznego obciążania Klienta bez jego bezpośredniego udziału, ale za jego uprzednią zgodą na obciążenie środków ze wskazanego przez Klienta rachunku /karty bankowej Klienta, pod warunkiem dostępności środków na danym rachunku oraz o ile takie transakcje mogą być realizowane zgodnie z regulaminem obsługi banku Klienta.
  3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności regularnych, wybór ten należy traktować jako zgodę Klienta na umowne odpisanie przez bank obsługujący Klienta środków z jego rachunku w celu przekazania płatności za Usługi na rzecz Wykonawcy.
  4. Opłata za kurs dokonywana jest co miesiąc, za każdy miesiąc świadczenia usług w wysokości 100% przedpłaty, nie później niż 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem każdego nowego miesiąca odpłatnych kursów.
  5. Podział okresów świadczenia Usług w obrębie miesiąca dokonywany jest przez Wykonawcę, w oparciu o datę rozpoczęcia, zakończenia świadczenia Usług oraz harmonogram zajęć.
  6. W przypadku wpłaty przez Klienta kwoty większej niż koszt Usług za jeden miesiąc, kwota nadpłaty zostaje uznana przez Zleceniobiorcę jako częściowy abonament na kolejny(e) miesiąc(e).
  7. Wszelkie opłaty lub inne obowiązkowe płatności za przelew środków pobierane przez bank, niebankowe instytucje finansowe i/lub innych dostawców usług płatniczych Klient uiszcza samodzielnie.
  8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany kosztów Usług. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie.
  9. Zmiany kosztów Usług uważa się za zaakceptowane przez Klienta z chwilą zapłaty przez Klienta zmienionego kosztu Usług.
 5. 5. Zwroty, reklamacje

  1. Klient za zgodą Wykonawcy ma prawo zrezygnować z otrzymywania Usług Wykonawcy.
  2. W celu rezygnacji, Klient musi powiadomić Wykonawcę nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia Usług (data rozpoczęcia kursu). Wiadomość ta jest wysyłana do Wykonawcy na adres a.chmielewski@goit.global
  3. W celu zwrotu pieniędzy Klient przesyła wniosek w formie udostępnionej przez Wykonawcę. Zwroty są dokonywane w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania wniosku. O ile nie uzgodniono inaczej z Klientem, zwrot następuje zgodnie ze szczegółami podanymi we wniosku Klienta.
 6. 6. Dane osobowe

  1. Strony zgodnie postanawiają, iż w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) określają zasady postępowania związane ochroną danych osobowych zgodnie z ustępami poniżej.
  2. Akceptując umowę, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych Uczestnika, podanych Wykonawcy dla potrzeb związanych z należytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę.
  3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszej Umowy przy obowiązku zachowania pełnej ochrony tychże danych na zasadach określony przepisami prawa.
  4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie przetwarzanych danych osobowych powierzonych przez Uczestnika dla celów realizacji niniejszej Umowy.
  5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także do stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich danych osobom nieupoważnionym.
  6. Dane osobowe, które będą przetwarzane przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej Umowy, stanowią jednocześnie informacje poufne w rozumieniu wskazanym w § 6 Umowy. Obowiązek zachowania przez Wykonawcę poufności tych danych dotyczy zarówno okresu trwania Umowy, jak również rozciąga się bezterminowo na czas po wygaśnięciu Umowy lub po jej rozwiązaniu przez którąkolwiek ze Stron.
  7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia ochrony przekazanych danych osobowych. W sytuacji wystąpienia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych bądź wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w przestrzeganiu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Uczestnikowi.
  8. W przypadku rozwiązania Umowy, jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron lub wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych Uczestnika uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zachowania danych niezbędnych do wypełnienia wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym po upływie terminów przechowywania takich danych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia.
  9. Wykonawca nie jest uprawniony do pobierania dodatkowych opłat lub wynagrodzeń z tytułu realizacji powyższych postanowień.
 7. 7. Klauzula poufności

  1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji poufnych. Jako informacje poufne należy rozumieć wszystkie informacje udostępnione przez drugą Stronę, w jakiejkolwiek formie (w sposób pisemny, ustny bądź w innej formie) lub w której posiadanie weszła którakolwiek ze Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy a w szczególności tajemnic handlowych, strategii działalności, kosztów, cen, innych informacji dotyczących produktów, projektów, możliwości handlowych, finansów, badań, rozwoju, know-how, dokumentacji, parametryzacji, marketingu lub personelu. Poufną informację stanowi ponadto fakt zawarcia niniejszej Umowy. Jak również dane osobowe, w których posiadanie Wykonawca może wejść w trakcie realizacji Umowy.
  2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy i do nieprzekazywania ani ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy Strona będzie zobowiązana do udostępniania informacji poufnych w trakcie postępowania sądowego lub administracyjnego w zakresie niezbędnym do zwolnienia jej z odpowiedzialności.
  3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji poufnych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich informacji osobom nieupoważnionym.
  4. Strony zobowiązane są do przestrzegania klauzuli poufności bezterminowo również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
  5. Strony zobowiązują się do podjęcia stosownych działań zmierzających do zobowiązania ich pracowników lub innych osób, które będą miały dostęp do poufnych informacji, do stosowania postanowień dotyczących poufności.
  6. Wszelkie działania lub zaniechania osób mających dostęp do poufnych informacji traktowane będą jak działania i zaniechania odpowiedniej Strony niniejszej Umowy.
 8. 8. Postanowienia dodatkowe

  1. Klient i Odbiorca nie mogą modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, transmitować, wykonywać publicznie, publikować, adaptować, edytować, tworzyć prac pochodnych z materiałów lub innych przedmiotów własności intelektualnej, do których w czasie świadczenia Usług udzielił dostępu Wykonawca
  2. Odwołując się do jakiegokolwiek materiału dostarczonego przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca udzieli prawa do udostępnienia go Klientowi lub Odbiorcy, do takiego linku należy dołączyć adres strony internetowej https://goiteens.com/pl/
  3. Prawem właściwym w odniesieniu do stosunków prawnych Stron jest prawo Polskie
  4. Reklamacje, propozycje, wnioski i roszczenia do Wykonawcy można przesyłać na adres a.chmielewski@goit.global
  5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Umowie i Ofercie w dowolnym czasie według własnego uznania poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
  6. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie Umowy pod kątem zmian.