kursy programowania dla dzieci i młodzieży
+48 732 080 710

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Regulamin obowiązuje od 23.09.2022 roku

1. Postanowienia ogólne

 1. Umowa ma charakter publiczny: Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę Szkolenia (dalej: „Kursu”) każdemu, kto się do niego zwróci
  z prośbą o wykonanie wybranych usług.
 2. Wykonawcą w ramach usługi jest GOIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872747, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymująca się numerem NIP: 7011007541 oraz REGON: 38768672400000 reprezentowana przez Roman Korytskyy – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, zwana w dalszej części Umowy także „Wykonawcą”.
 3. Akceptując warunki Umowy online, zawierasz Umowę i uzyskujesz status Klienta. Dostęp do Kursu dla Odbiorcy odbywa się poprzez bezwzględne
  i pełne wykonywanie następujących czynności:
 • wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej: https://goiteens.com/pl lub podstronach produktowych (dalej „Strona Internetowa”);
 • zaakceptowanie warunków Regulaminu świadczenia usług szkoleniowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego znaku (haczyka) w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym w Serwisie;
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z formularza, możliwe będzie również skorzystanie z Kursu poprzez złożenie potwierdzenia pisemnego lub zdalnego podpisu (np. za pomocą systemu Autenti) na osobno przygotowanej dla Klienta Umowie Szkolenia;
 • dokonywanie terminowych płatności, zgodnie z wybraną opcją finansowania i harmonogramem spłat.

4. Dla uniknięcia nieporozumień „Konsument” w poniższych postanowieniach będzie oznaczał osobę fizyczną, zawierającą
z Wykonawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przepisy nadają część praw konsumenta.

2. Warunki rozpoczęcia świadczenia usług

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług, Klient musi zarejestrować się
  w Serwisie poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego, podając swoje prawdziwe i prawidłowe dane.
 2. W przypadku zmiany podanych danych Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy, korzystając z kontaktów podanych na Stronie Internetowej.
 3. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego
  i Usługobiorcy na warunkach określonych w paragrafie 7 niniejszej Umowy.

3. Zakres usług

 1. Usługi świadczone są przez Wykonawcę w formie zdalnej (online), zaś komunikacja pomiędzy Wykonawcą, Klientem i Odbiorcą odbywa się za pomocą platformy do nauki programowania i/lub innych programów
  i systemów komputerowych, platform i komunikatorów (zwanych dalej „Systemami”).
 2. Klient zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia do Wykonawcy chęci uczestnictwa w Kursie, do należytego wypełnienia odpowiednich formularzy rejestracyjnych zgodnie z regulaminami takich Systemów,
  a także do udzielenia niezbędnych informacji zgodnie z instrukcjami Wykonawcy dotyczącymi dostępu do Usług. Dostęp do Usług następuje po wykonaniu wszystkich powyższych czynności.
 3. W ramach wykonania Przedmiotu Regulaminu świadczenia usług szkoleniowych Wykonawca zobowiązuje się do:
 • zapewnienia kompetentnej i posiadającej odpowiednie kwalifikacje kadry do przeprowadzenia poszczególnych szkoleń;
 • kompleksowego, należytego i terminowego wykonania szkoleń,
  w tym również zrealizowania w całości programu Kursu;
 • prowadzenia zajęć online, a w przypadku prowadzenia zajęć stacjonarnych – w miejscu wybranym przez Wykonawcę, przy czym zobowiązany jest on również zapewnić możliwość udziału Odbiorcy w formie zdalnej;
 • prowadzenia szkolenia zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w terminach poszczególnych zajęć w przypadku wystąpienia uzasadnionych problemów natury technicznej lub organizacyjnej;
 • poinformowania  Odbiorcy o fakcie odwołania lub przesunięcia terminu zajęć oraz wskazania nowego terminu ich przeprowadzenia;
 • przygotowania i dostarczenia Odbiorcy odpowiednich materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia szkolenia wedle uznania Wykonawcy;
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/ awarie i/lub zaniechanie administratorów, właścicieli, użytkowników i licencjobiorców używanych w trakcie kursu Systemów, które nie należą do Wykonawcy.
 2. Klient oraz Odbiorca ponoszą pełną odpowiedzialność za nieujawnienie loginu i hasła do Systemów używanych w trakcie Kursu osobom
  i organizacjom postronnym.
 3. Klient i Odbiorca zobowiązani są do nieudostępniania żadnych elementów składowych Usług, związanych z nimi materiałów oraz dostępów do odpowiednich kont oraz zasobów w Systemach, zwłaszcza do odtajnienia loginu i hasła lub w jakikolwiek inny sposób.
 4. Usługi świadczone są w formie webinariów, które są transmitowane online w czasie rzeczywistym lub w formie Zapisu. Aby uzyskać dostęp do lekcji, Odbiorca łączy się z lekcją za pośrednictwem Systemów w dniu i godzinie jej realizacji, określonych na Stronie Internetowej lub podanych bezpośrednio przez Wykonawcę.
 5. Jednocześnie Klient zostanie dodany do grupy w aplikacji Whatsapp
  z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, w której będzie otrzymywał informacje dotyczące trwającego kursu, a także przydatne informacje organizacyjne. 
 6. Odbiorca może interaktywnie uczestniczyć w lekcji na żywo, z możliwością zadawania pytań w czasie rzeczywistym, w tym za pośrednictwem czatu.
 7. Format Zapisu oznacza nagrany materiał audio-video, który jest dostępny online. Aby uzyskać dostęp do Zapisu, Odbiorca może połączyć się za pośrednictwem Systemów w dowolnym momencie w okresie świadczenia Usług. Interaktywny udział, w tym zadawanie pytań na żywo, w tym formacie Usług nie jest dostępny.
 8. Lekcjom mogą towarzyszyć różnorodne materiały i zadania praktyczne w formie testów, pracy twórczej lub zadań praktycznych. Odbiorca musi samodzielnie wykonywać zadania praktyczne. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby niezrealizowanych zadań praktycznych (powyżej 20 procent), Wykonawca ma prawo odmówić wystawienia elektronicznego zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu. 
 9. Po ukończeniu Kursu Odbiorca otrzymuje elektroniczne zaświadczenie
  o ukończeniu nauki pod warunkiem, że weźmie udział w 80 % zajęć kursu i pomyślnie zaliczy prace domowe i prace zaliczeniowe.
 10. W trakcie Kursu Klient i Odbiorca nie mogą rozpowszechniać spamu, oszczerstw lub innych informacji o nieprawdziwym charakterze, podejmować działań mogących prowadzić do zakłócenia zajęć, znieważania innych klientów oraz pracowników Wykonawcy. W przypadku naruszenia tych wymagań Wykonawca ma prawo ograniczyć dostęp Odbiorcy do Kursu (otrzymania Usług) lub do interaktywnego udziału w lekcji, która jest prowadzona w formacie webinaru.
 11. Szczegółowy opis świadczenia Usług w postaci działań merytorycznych
  i czasu trwania oraz wymagań dotyczących świadczenia Usług w wybranym kursie internetowym oraz ich opis zamieszczone są na Stronie Internetowej.
 12. Konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia Usług, a także harmonogramy są przekazywane Klientowi i/lub Odbiorcy przez Wykonawcę.
 13. Klient może zamówić darmową lekcję próbną wypełniając formularz na Stronie Internetowej. Po odbyciu lekcji próbnej Klientowi zostanie przedstawiona oferta Usług opisanych w niniejszym regulaminie.

4. Płatność za Usługi

 1. Koszt Usług wskazany jest na Stronie Internetowej i jest opłacany przez Klienta przelewem środków na rachunek bieżący Wykonawcy, zgodnie z rachunkiem lub fakturą lub korzystając z usługi zewnętrznego dostawcy płatności obsługującego Serwis Wykonawcy – PayU S.A ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań. Warunki obsługi płatności, jak i związane z nim przetwarzanie danych osobowych zostały opisane na stronie: poland.payu.com.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z opcji „płatności regularne” (płatności cykliczne) w serwisie dostawcy płatności, który obsługuje Stronę Internetową. Zapewni to możliwość automatycznego obciążania Klienta bez jego bezpośredniego udziału, ale za jego uprzednią zgodą na obciążenie środków ze wskazanego przez Klienta rachunku/karty bankowej Klienta, pod warunkiem dostępności środków na danym rachunku oraz
  o ile takie transakcje mogą być realizowane zgodnie z regulaminem obsługi banku Klienta.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności regularnych, wybór ten należy traktować jako zgodę Klienta na umowne odpisanie przez bank obsługujący Klienta środków z jego rachunku w celu przekazania płatności za Usługi na rzecz Wykonawcy.
 4. Opłata za kurs dokonywana jest co miesiąc, za każdy miesiąc świadczenia usług w wysokości 100%, z góry, nie później niż 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem każdego nowego miesiąca odpłatnych kursów.
 5. Podział okresów świadczenia Usług w obrębie miesiąca dokonywany jest przez Wykonawcę, w oparciu o datę rozpoczęcia, zakończenia świadczenia Usług oraz harmonogram zajęć.
 6. W przypadku wpłaty przez Klienta kwoty większej niż koszt Usług za jeden miesiąc, kwota nadpłaty zostaje uznana przez Zleceniobiorcę jako częściowy abonament na kolejny(e) miesiąc(e).
 7. Wszelkie opłaty lub inne obowiązkowe płatności za przelew środków pobierane przez bank, niebankowe instytucje finansowe i/lub innych dostawców usług płatniczych Klient uiszcza samodzielnie.
 8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów Usług. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie. Klient zostanie poinformowany o zmianie kosztów z wyprzedzeniem 14 dniowym. Klient, który rozpoczął realizację usług na warunkach sprzed zmiany utrzymuje te warunki, do zakończenia świadczenia usług związanych z danym pakietem.
 9. Zmiany kosztów Usług uważa się za zaakceptowane przez Klienta z chwilą zapłaty przez Klienta zmienionego kosztu Usług.

5. Zwroty, reklamacje

 1. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania Usług Wykonawcy.
 2. W celu rezygnacji, Klient musi powiadomić Wykonawcę nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia Usług (data rozpoczęcia kursu). Wiadomość ta jest wysyłana do Wykonawcy na adres kontakt@goiteens.global.
 3. W celu zwrotu pieniędzy Klient przesyła wniosek w formie udostępnionej przez Wykonawcę. Zwroty są dokonywane w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania wniosku. O ile nie uzgodniono inaczej z Klientem, zwrot następuje zgodnie ze szczegółami podanymi we wniosku Klienta.
 4. Klient otrzymuje zwrot za miesiące, niewykorzystane w danym pakiecie.

Co oznacza:
Uczeń, który kupił pakiet 3 miesięczny oraz wziął udział w 2 lekcjach otrzyma zwrot za 2 nierozpoczęte miesiące. Za pierwszy miesiąc, w ramach, którego brał udział w zajęciach zwrot nie będzie przyznany.

6. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Klient, który zawarł z Wykonawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
  (w przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest wzięcie udziału w lekcji przez Odbiorcę.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Wykonawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Dane osobowe

 1. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie przetwarzanych danych osobowych dla celów realizacji przedmiotu Regulaminu świadczenia usług szkoleniowych. 
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia  danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także do stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich danych osobom nieupoważnionym.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane
  w Polityce prywatności.

8. Klauzula poufności

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji poufnych. Jako informacje poufne należy rozumieć wszystkie informacje udostępnione przez drugą Stronę, w jakiejkolwiek formie (w sposób pisemny, ustny bądź w innej formie) lub w której posiadanie weszła którakolwiek ze Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy, a w szczególności tajemnic handlowych, strategii działalności, kosztów, cen, innych informacji dotyczących produktów, projektów, możliwości handlowych, finansów, badań, rozwoju, know-how, dokumentacji, parametryzacji, marketingu lub personelu. Poufną informację stanowi ponadto fakt akceptacji niniejszego Regulaminu, jak również dane osobowe, w których posiadanie Wykonawca może wejść w trakcie realizacji usług opisanych w Regulaminie.
 2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu i do nieprzekazywania ani ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy Strona będzie zobowiązana do udostępniania informacji poufnych w trakcie postępowania sądowego lub administracyjnego w zakresie niezbędnym do zwolnienia jej
  z odpowiedzialności.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji poufnych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym,
  a także stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich informacji osobom nieupoważnionym.
 1. Strony zobowiązane są do przestrzegania klauzuli poufności bezterminowo również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do podjęcia stosownych działań zmierzających do zobowiązania ich pracowników lub innych osób, które będą miały dostęp do poufnych informacji, do stosowania postanowień dotyczących poufności.
 3. Wszelkie działania lub zaniechania osób mających dostęp do poufnych informacji traktowane będą jak działania i zaniechania odpowiedniej Strony niniejszego Regulaminu.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Wykonawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych
  w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. 
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
   z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
   z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Wykonawca,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Postanowienia dodatkowe

 1. Klient i Odbiorca nie mogą modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, transmitować, wykonywać publicznie, publikować, adaptować, edytować, tworzyć prac pochodnych z materiałów lub innych przedmiotów własności intelektualnej, do których w czasie świadczenia Usług udzielił dostępu Wykonawca.
 2. Odwołując się do jakiegokolwiek materiału dostarczonego przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca udzieli prawa do udostępnienia go Klientowi lub Odbiorcy, do takiego linku należy dołączyć adres strony internetowej https://goiteens.com/pl/ lub inne wskazane przez Wykonawcę.
 3. Prawem właściwym w odniesieniu do stosunków prawnych Stron jest prawo polskie.
 4. Reklamacje, propozycje, wnioski i roszczenia do Wykonawcy można przesyłać na adres kontakt@goiteens.global.