POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy poufność Twoich danych. Jawność naszych działań i ochrona danych naszych klientów to jedna z najważniejszych zasad naszej firmy.

Polityka prywatności (dalej zwana Polityką) reguluje gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie i ochronę danych osobowych Klientów i Usługobiorców przez Wykonawcę, zgodnie z tym, co zawarto w Umowie Publicznoprawnej, umieszczonej na stronie internetowej https://goiteens.com (dalej zwana Stroną Internetową).

Klikając odpowiedni przycisk w formularzu rejestracyjnym na Stronie Internetowej, Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie (przechowywanie, dostosowywanie, aktualizowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, anonimizację i usuwanie) przez Wykonawcę przekazanych przez Klienta i/lub Usługobiorcę danych oraz danych, które są automatycznie zbierane i przekazywane Wykonawcy w trakcie korzystania ze Strony Internetowej.

Zgoda Klienta na przetwarzanie przez Wykonawcę jego i Usługobiorcy danych osobowych wchodzi w życie od dnia wyrażenia zgody na ich przetwarzanie i działa przez okres, konieczny do osiągnięcia celów przetwarzania danych osobowych. Klient ma prawo anulować zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie i porządku, określonym przez daną Politykę.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że niektóre dane, które przekazujesz, są niezbędne do świadczenia Usług stosownie do Umowy Publicznoprawnej, a w przypadku ich nieprzekazania lub usunięcia, świadczenie Usług nie będzie możliwe.

W jakim celu gromadzimy dane?

 • Zawarcie i realizacja Umowy Publicznoprawnej oraz dalsze spełnianie wymogów prawa.
 • Wysyłanie przez Wykonawcę na adres poczty elektronicznej Klienta (Usługobiorcy) powiadomień o charakterze usługowym, prawnym, informacyjnym, promocyjnym i reklamowym, targetowanie materiałów reklamowych.
 • Polepszenie jakości Usług, które świadczone są Klientowi oraz modernizacja Strony Internetowej.
 • Badania statystyczne i inne, wykonywane na podstawie anonimowych informacji udzielonych przez Klienta.

Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień na swoją pocztę elektroniczną poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w dolnej części wiadomości lub poprzez kontakt z obsługą klienta.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych (w tym automatyczne i/lub poprzednio nagrane połączenia) od Wykonawcy i SMS-ów lub innych wiadomości tekstowych. Zgadzasz się również na to, że możemy skontaktować się z Tobą w sposób opisany powyżej w następujących celach:

 • świadczenie Usług, bądź gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem;
 • przedstawianie nowych ofert itp.

Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne, aby kontrolować jakość naszych usług, w celach edukacyjnych lub dla ochrony własnych interesów.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane, które sam przekazujesz podczas rejestracji i w momencie otrzymywania Usług na Stronie Internetowej i w Systemach, określonych przez Umowę Publicznoprawną: imię, adres mailowy, numer telefonu.
 • Dane, które przekazujesz w ramach ankiet, formularzy kontaktowych, oferowania usług, kontaktu z nami itd.
 • Dane, które gromadzone są automatycznie, w tym, ale nie tylko, z wykorzystaniem plików cookies: adres IT, dane o używanym urządzeniu (komputer, typ przeglądarki, system operacyjny telefonu), Twoje upodobania i aktywność na Stronie Internetowej i w Systemach, określonych przez Umowę Publicznoprawną.

W jaki sposób będziemy używać danych osobowych?

 • Do Twojej identyfikacji podczas zawierania umów, do zawierania umów, przeprowadzania rozliczeń, tworzenia raportów, prowadzenia rachunkowości, tworzenia i realizowania programów bonusowych lub programów lojalnościowych, wysyłania wiadomości pocztą lub pocztą elektroniczną, na numer komórkowy, szczególnie w celach marketingowych, wysyłania ofert, powiadomień o akcjach i wiadomościach na naszych serwisach internetowych, tworzenia rankingów, prowadzenia analizy aktywności użytkowników, zarządzania ruchem internetowym na Stronie Internetowej, analizy zainteresowań użytkowników.
 • Cookies i inne analogiczne technologie są używane po to, abyśmy mogli wziąć pod uwagę Twoje upodobania, śledzić wskaźniki ruchu internetowego, przeciwdziałać oszustwom oraz polepszyć działanie Strony Internetowej.

W jaki sposób chronimy dane?

 • Podczas przetwarzania danych osobowych podejmujemy działania techniczne, organizacyjne i prawne, aby chronić Twoje dane przed nieupoważnionym dostępem.

Wprowadzanie zmian do Polityki

 • Polityka, w razie potrzeby, zdaniem Wykonawcy, może zostać zmieniona zarówno w całości, jak i w osobnych fragmentach. Prosimy o śledzenie aktualizacji dotyczących danej Polityki.

Komu będziemy udostępniać/przekazywać otrzymane dane?

 • Podmiotom, które świadczą usługi pod marką GoIT, GoITeens lub innym osobom, jeśli jest to konieczne do zawarcia i/lub realizacji z Tobą umowy, w tym, ale nie tylko, instytucjom finansowym i innym dostawcom płatności, lub, w odpowiedzi na prośbę kompetentnego organu władzy publicznej, a także odpowiednim podmiotom, w celu otrzymania usług bankowych potrzebnych do wykonywania obowiązków przez naszych przedstawicieli, do ochrony naszych praw i sądowych oraz pozasądowych rozstrzygnięć sporów, jeśli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przez naszych konsultantów, audytorów, IT i innych wykonawców, do składania raportów, które są przewidziane prawem oraz w innych wypadkach, przewidzianych przez prawo, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Przez ile czasu gromadzimy dane?

 • Twoje dane, które samodzielnie nam przekazałeś w celu zawarcia i realizacji umów, przechowywane są przez okres ważności tych umów oraz przez 3 lata od momentu ich zakończenia.

  Przedstawione terminy wynikają z tego, że, po pierwsze, przez okres ważności umów dane osobowe są konieczne do współpracy obu stron i, po drugie, trzyletni okres po zakończeniu współpracy jest podyktowany terminem przedawnienia i koniecznością ochrony interesów Wykonawcy w przypadku procesów sądowych.

 • Okres przechowywania danych, które zostały zebrane automatycznie, nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia zakończenia współpracy. Nie dotyczy informacji anonimowych, które wykorzystuje się do prowadzenia statystyk.

Masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych?

 • Jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawdziwe lub niepełne, możesz je zmienić, kontaktując się z nami: contact@goiteens.ua.
 • Możesz usunąć niektóre swoje dane, anulować przetwarzanie poszczególnych danych lub skontaktować się z Wykonawcą odnośnie wykorzystywania plików cookies poprzez nadesłanie odpowiedniego pisma na adres contact@goiteens.ua. Usuniemy dane, do przechowywania których nie mamy uprawnień, i które nie są potrzebne do świadczenia Usług.

Opublikowano 3 czerwca 2021 roku.